protestantsekerk logo verkl

Algemeen Jaarverslag Diaconie PGV 2017

Jaarverslag Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
vastgesteld Algemene Kerkenraad 21 juni 2018

Inhoud

1      VOORWOORD.. 

3      ORGANISATIE.. 

3.1        Samenstelling College van Diakenen. 

3.2        Samenstelling wijkdiaconie Martini 

3.3        Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof 

3.4        Vergaderingen van het College. 

3.5        Vergaderingen gezamenlijke diaconieën. 

3.6        Overleg met het Kerkelijk Bureau. 

3.7        Organisatie collecten. 

3.8        Organisatie Heilig Avondmaal 

3.9        Overleg met ZWO.. 

3.10     Lidmaatschappen. 

3.11     Deelname Dag Landelijke Diaconie. 

3.12     Deelname aan maatschappelijk overleg. 

3.13     Verkoop grond Rustoord. 

3.14     Ontvangen nalatenschappen. 

3.15     Afscheid Louis Cosman. 

4      DIACONALE ACTIVITEITEN.. 

4.1        Coördinatie door het College van Diakenen. 

4.1.1         Presentatie gemeente over minimabeleid en schuldhulpverlening. 

4.1.2         Schuldhulpverlening. 

4.1.3         Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg. 

4.1.4         Werkgroep Welkom (vluchtelingen) in Leidschendam Voorburg. 

4.1.5         Vakantieweken. 

4.2        Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof 

4.2.1         Paasgroeten. 

4.2.2         Voedselbank. 

4.2.3         Dag van de mantelzorg. 

4.2.4         Kerstattenties. 

4.3        Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini 

4.3.1         Paas-bloemengroet 

4.3.2         40-dagenproject 

4.3.3         Ontmoetingsdag voor senioren. 

4.3.4         Jaarlijks uitstapje voor senioren. 

4.3.5         Oogstdienst 

4.3.6         Kerstviering. 

4.3.7         Diversen. 

4.4        Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof 

4.4.1         Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+) 

4.4.2         Uitstapje voor senioren (75+) 

4.4.3         Individuele hulpverlening. 

4.4.4         Werkgroep Kerk en Buurt 

4.4.5         Kaagdagen. 

5      VERSLAG ZWO.. 

5.1        Algemeen. 

5.2        Zending. 

5.3        Werelddiaconaat 

 

1         VOORWOORD

Met dit jaarverslag legt het College van Diakenen verantwoording af voor het in 2017 gevoerde beleid en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

In 2017  heeft het College van Diakenen naast de jaarlijks gebruikelijke zaken zich op nieuwe vragen mogen richten. Deze lagen op het algemeen maatschappelijk terrein in een veranderende samenleving, maar ook op het terrein van een nieuw toekomstig (financieel) beleid. Dat vraagt overleg en bezinning en daarmee ook tijd.

De wijkdiaconieën van de wijkgemeenten Martini en De Open Hof hebben ook dit jaar gezamenlijk vergaderd, naast het meer beperkte overleg voor activiteiten in de eigen wijk. Zonder de wijkdiakenen met meer specifiek bestuurlijke zaken te willen belasten, mag opgemerkt worden dat hierdoor vragen over diaconaal beleid regelmatiger in bredere kring worden besproken.

Door middel van het secretarieel en financieel verslag legt de diaconie verantwoording af. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat het voor gemeenteleden open staat om hierop de reageren via het Kerkelijk Bureau of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dank aan iedereen die in onze kerken door middel van giften het diaconale werk mogelijk maakte en aan de diakenen, diaconale medewerkers en de vele vrijwilligers die op diverse wijzen ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is terechtgekomen o.a. door middel van de vele activiteiten voor onze gemeenteleden. Daarnaast is er aandacht gegeven aan gemeenteleden waar dat nodig was, ook met hulp van anderen.

In 2017 hebben meer diakenen hun werkzaamheden beëindigd – onder dank voor hun werkzaamheden of continuering als diaconaal medewerker - dan dat er (her)bevestigd zijn. Dat betekent extra inzet voor de huidige leden en/of beperking van de mogelijke werkzaamheden. Er ligt op diaconaal terrein mooi werk te wachten, waarbij hulp en versterking echt dringend nodig is. Met nieuwe toekomstige financiële middelen en mogelijkheden kunnen we in de wijkgemeenten en in een breder maatschappelijk perspectief vorm geven aan onze diaconale en missionaire opdracht. Ik hoop van harte dat dit verslag en deze oproep tot verder contact mag leiden. 

Op 25 april 2018 overleed Fieneke de Graaf – van der Spek, Zij was al diaken in de Opstandingskerk en zette haar ambt van harte voort in de Martini wijkgemeente. We verliezen in haar een diaken die haar ambt met plezier, grote inzet en accuraat vervulde, waarbij ze gericht was op goed persoonlijk contact. We herinneren haar met liefde en zijn dankbaar voor haar werk in het ambt. Haar man Aad, kinderen en kleinkinderen wensen we sterkte in het gemis van Fieneke.

Cor Hoek,

Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg


2          

3         ORGANISATIE

Het College van Diakenen is het algemeen bestuur van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg. In het College zijn de wijkdiaconieën en de Algemene Kerkenraad vertegenwoordigd.

3.1       Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diaken bestond in 2017 uit de volgende personen:

Voorzitter                                                                    C.H. Hoek (namens AK)                   

Secretaris                                                                    L. Cosman (tot 1 januar1 2018)                              

Penningmeester                                                         A. Roskam 

Namens Wijkgemeente Martini)                                M. Plugge vanaf maart en J. Pronk          

Namens Wijkgemeente De Open Hof                       H. Hazewinkel en  J. Merx (beiden t/m sept.)

Notulist                                                                       M. Berkhout

3.2       Samenstelling wijkdiaconie Martini

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2017 uit de volgende personen:

 De dames F. de Graaf, G. van der Hoeven, M. Plugge, D. Sark, W. de Villeneuve en A. Walraven en de heren L. Cosman,  C.H. Hoek (voorzitter) en  J. Pronk.   De vergaderingen zijn ook bijgewoond door de twee  diaconale medewerkers: de dames G. Nauta,  en A. Verschoor. Mw. A. van de Meide heeft t/m mei voor de verslaglegging van de vergaderingen gezorgd.

Mw. A. van Aken – van Tuijl, heeft in januari 2017 afscheid genomen. Zij was als diaken namens wijkgemeente Martini aan het Medisch Centrum Haaglanden verbonden.

3.3       Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof

De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2017 uit de volgende personen: de heren A. Roskam, E. van Steenbrugge, J. Hendriks, J. Merx en H. Hazewinkel (voorzitter) en de dames E. Hilker, I.Silvius en M. Westerlaken. De heren Merx en Hazewinkel traden in september.af omdat toen hun termijn eindigde. Mevrouw Silvius werd bevestigd op 28 mei 2018 en de  heer Hendriks op …september.

3.4       Vergaderingen van het College

Het College kwam zes keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast waren er drie besprekingen met twee wijkpredikanten over toekomstig beleid en een aantal besprekingen over beleggingsadvies. Inde reguliere vergaderingen kwam en o.a. aan de orde:

 • het opstellen van het collecterooster
 • het opstellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
 • besluiten over materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen
 • besluiten over voordrachten voor verstrekking van de Kerst- en vakantiegiften
 • het voorbereiden van een vakantieweek voor senioren via Het Vakantiebureau PKN
 • voorbereiding van de gezamenlijke vergaderingen van de wijkdiaconieën
 • ondersteuning en evaluatie van de activiteiten in de beide wijken

3.5       Vergaderingen gezamenlijke diaconieën

Sinds 2016 vergaderen de wijkdiaconieën van wijkgemeenten Martini en Open Hof samen. De diaconieën kwamen 5 keer bij elkaar. Zij werden door het College geïnformeerd over wijk overstijgende zaken, bijvoorbeeld verkoop grond Rustoord en ontwikkelingen Sociaal Fonds, en maakten afspraken over de gezamenlijke organisatie van diaconale activiteiten. Daarnaast vonden per wijkgemeente enkele werkvergaderingen plaats.

3.6       Overleg met het Kerkelijk Bureau

Op 1 juli 2017 ging de heer de Groot, administrateur van het Kerkelijk Bureau, met pensioen. Met de kerkrentmeesters en de opvolger van de heer de Groot, de heer Stout, werd overlegd over voortzetting van de dienstverlening voor de diaconie vanuit het Kerkelijke Bureau.

3.7       Organisatie collecten

Door het College van Diakenen werd het collecterooster opgesteld voor de diaconale collecten en de collecten voor kerkelijke doeleinden. De diakenen organiseerden de inzameling van de gaven in de zondagse kerkdiensten en de afdracht aan het Kerkelijk Bureau. Over de opbrengst en de bestemming van de collecten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

3.8       Organisatie Heilig Avondmaal

De diakenen bereidden in beide wijkgemeenten de viering van het Heilig Avondmaal voor.

3.9       Overleg met ZWO

Met de voorzitter en secretaris van ZWO vond het gebruikelijke gesprek plaats gevonden over het beleid van ZWO voor het komende jaar en een evaluatie over datgene waar ZWO het afgelopen jaar het ontvangen geld voor heeft bestemd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van ZWO.

3.10  Lidmaatschappen

Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën.

3.11  Deelname Dag Landelijke Diaconie

De inspirerende Landelijke Diaconale Dag van de PKN / Kerk in Actie in Utrecht is door 3 diakenen bijgewoond.

3.12  Deelname aan maatschappelijk overleg

Het College van Diakenen nam deel aan overleg in:

Sociaal Fonds L,dam-Voorburg                           J.Ridder-Numan t/m juli / C.H. Hoek vanaf augustus

Samenwerking Invaliden Vakantieweken        W. De Villeneuve-van Asbeck en A.C.M. Walraven-van Ham

Werkgroep Statushouders                                    L. Cosman

3.13  Verkoop grond Rustoord

Op 5 december 2016 heeft het transport plaats gevonden van het gedeelte grond dat aan WZH is verkocht voor bouw van een nieuw zorgcomplex. Medio 2017 is begonnen met de bouw van het zorgcomplex. Tegelijkertijd met het genoemde transport is de resterende grond tijdelijk in erfpacht uitgegeven  aan aannemer / projectontwikkelaar Loostad B.V. te Apeldoorn. De verwachting is dat de nieuwbouw op deze grond start in 2019. Daaraan voorafgaand zal het transport van de betreffende grond plaatsvinden.

Na overleg met de directeur van STEK (onderdeel van de Diaconie Den Haag) is contact gelegd met IBS Asset Management B.V. te Amsterdam,  een vermogensadviseur die ook het vermogen van de Diaconie Den Haag en diverse landelijke charitatieve instellingen beheert. In maart 2018 is een Overeenkomst tot Vermogensbeheer gesloten met IBS. De uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut.

Het College heeft de dames M. Westerlaken, N. van Varik en de heren E. Beimers en J. Hendriks bereid gevonden een beleggings-advies-commissie te vormen.

Het College heeft enkele verkennende gesprekken over de besteding van de door de verkoop beschikbaar gekomen middelen, waarbij ook de predikanten J. van der Wolf en  G.Schormans besteding van de nieuwe middelen. Het is de bedoeling om hierover ook de gemeenteleden te raadplegen alvorens een definitief besluit genomen wordt.

3.14  Ontvangen nalatenschappen

In augustus ontvingen we bericht dat de diaconie van de PGV als erfgenaam is opgenomen in het testament van een overleden gemeentelid. De diaconie heeft de notaris laten weten het te verwachten bedrag van € 4000,- beneficiair te willen aanvaarden.

In december ontvingen we bericht dat de diaconie middels een legaat is begunstigd door een voormalig gemeentelid ten bedrage van € 11.250,-

Beide nalatenschappen zullen in 2018 worden overgemaakt en de diaconie bezint zich dan op een mogelijk specifieke bestemming.

3.15  Afscheid Louis Cosman

Na een periode van ruim 20 jaar is diaken L. Cosman in januari 2018 afgetreden. Een groot deel van deze tijd was hij secretaris van het College. Het is ook hier zeer op zijn plaats om hem vanuit de diaconie langs deze weg voor zijn grote en accurate inzet en bijdragen bijzonder hartelijk te danken. Na de zondagochtenddienst van 14 januari 2018 mocht burgemeester Tigelaar hem verrassen met de koninklijke onderscheiding behorend bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

4         DIACONALE ACTIVITEITEN
4.1       Coördinatie door het College van Diakenen
4.1.1        Presentatie gemeente over minimabeleid en schuldhulpverlening

De diakenen hebben als taak om waar nodig en mogelijk mensen te attenderen op andere instanties die hulp verlenen. Om de kennis op dit gebied te vergroten gaven twee medewerkers van de Gemeente Leidschendam-Voorburg in de vergadering van diakenen uitleg over diverse regelingen voor minima, bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening. De diakenen kregen informatiemateriaal mee.

4.1.2        Schuldhulpverlening

Door bemiddeling van het College werd in enkele situaties de hulp van Schuldhulpmaatjes ingeroepen om mensen met schulden te ondersteunen.

4.1.3        Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

In het SF participeren de Gemeente L-V, de diaconie van de Protestantse Gemeenten van Leidschendam en Voorburg en de charitas van de R.K. parochies in de gemeente L-V. Hun jaarlijkse financiële bijdrage wordt uitgegeven aan urgente financiële noden aan inwoners. Op voordracht van Kwadraad (sociaal-maatschappelijk werk) worden de aanvragen besproken in een overleg, waarin de vertegenwoordigers van de participanten zitting hebben. Daarnaast is er overleg over meer algemeen bestuurlijke zaken. Afgelopen jaar stond daarbij de omzetting van het SF naar een Stichting centraal. Ook vond overleg plaats met de landelijke Stichting Urgente Noden Nederland plaats over mogelijke aansluiting. Besluiten hierover zijn in 2018 te verwachten, waarbij dhr. J. Merx als diaconaal medewerker de plaats innemen van C.H. Hoek.

4.1.4        Werkgroep Welkom (vluchtelingen) in Leidschendam Voorburg

In 2016 was sprake van een grote toestroom van vluchtelingen naar Europa. Daarbij was de verwachting dat in onze gemeente ook een AZC opvanglocatie zou worden gevormd. Voor een positief geluid en initiatief is toen de bovengenoemde werkgroep gevormd. Hieraan namen zo’n 20 maatschappelijke organisaties deel, waaronder de Raad van Kerken L-V en ons CvD. Nadat bleek dat er geen AZC in onze gemeente kwam, heeft de werkgroep zich gericht op de statushouders in onze gemeente. De PC kerken van Voorburg en Leidschendam hebben zich ingespannen voor een “taalmaatjes-project”. Via informatieavonden zijn er zo’n 30 geworven. In maart is er in de Oude Kerk een gezamenlijke manifestatie georganiseerd, samen met Justice and Peace en diverse andere organisaties. Het ontmoeten van Nederlanders met  vluchtelingen stond hierbij centraal om de lokale kracht voor de opvang en integratie te bevorderen en vergroten. Naast een informatiemarkt was er een inspirerend programma met sprekers en artiesten die hun visie gaven op de vluchtelingenthematiek, ingeleid door de burgemeester. Een zeer geslaagde dag met zo’n 500 belangstellenden.

4.1.5        Vakantieweken

Van zaterdag 22 t/m 29 juli zijn 17 deelnemers een week naar het Vakantiehotel De Werelt in Lunteren geweest. De Diaconie heeft voor bemiddeling en het vervoer gezorgd door 3 busjes te huren bij Woej.

Later in het jaar is voor één persoon de deelname aan een meer specifieke vakantieweek verzorgd. Twee deelnemers hebben de vakantieweek op kosten van de Diaconie bijgewoond omdat zij zelf daartoe niet de middelen hadden.

Voor de vakantieweek van Samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) heeft zich een deelnemer gemeld.

Aan het GHZV-kamp van 5 t/m 12 augustus is weer via de collecteopbrengst financiële ondersteuning verleend .

Eén gezin kon een gratis vakantie aangeboden worden. Recreatie Centra Nederland en Het Vakantiebureau van de PKN bieden jaarlijks100 gratis bungalowvakanties aan voor personen die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

4.2       Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof
4.2.1        Paasgroeten

Met Pasen zijn door leden van de beide wijkgemeenten kaarten gestuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland, een initiatief van Kerk in Actie. De kaarten zijn gezamenlijk ingekocht.

Bewoners van de verzorgingshuizen en aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken van Voorburg met Pasen een plantje aangeboden.

4.2.2        Voedselbank

Tijdens een kerkdienst in november zijn door beide wijkgemeenten goederen ingezameld voor de Voedselbank Stichting Buren. Ook tijdens het cultureel festival in Winkelcentrum Julianabaan heeft de diaconie haar medewerking verleend aan het inzamelen van levensmiddelen .

4.2.3        Dag van de mantelzorg

Op zondag 5 november werd aandacht besteed aan de “dag van de mantelzorg”. Mantelzorgers ontvingen een roos met een kaartje waarop een tekening en gedicht waren gedrukt. In wijkgemeente Martini werden en in wijkgemeente Open Hof werden 60 resp. 100 rozen uitgereikt aan gemeenteleden die zich als mantelzorger inzetten of meegegeven aan gemeenteleden die iemand kennen als mantelzorger. De actie werd zeer gewaardeerd.

4.2.4        Kerstattenties

Ter gelegenheid van Kerstmis kregen de bewoners van de verzorgingshuizen en bij-behorende aanleunwoningen namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen.

4.3       Activiteiten specifiek voor Wijkgemeente Martini

Op zondag 12 maart mochten we onze nieuwe wijkpredikanten ds. H.M. Marchand en ds. W.F. Schormans hartelijk welkom heten. Hun eerste jaar zit er inmiddels al weer op en we mogen blij zijn met medewerking en interesse voor de diaconie. Dank aan ds. J. v.d. Meent, die als interim-predikant en ds. T. Koelewijn die als bijstand in het pastoraat, het werk in onze wijk heeft mogen ondersteunen en bemoedigen.

Aanvullend op gezamenlijke activiteiten zijn de volgende activiteiten georganiseerd.

4.3.1        Paas-bloemengroet

Met Pasen is via gemeenteleden een bloemengroet bezorgd bij gemeenteleden die gedurende langere tijd niet naar de kerk kunnen komen.

4.3.2        40-dagenproject

Op voordracht vanuit de wijkgemeente hebben we extra inzamelingen gehouden voor het werk van Nanda Blansjaar (verloskundige) en Hilbert-Jan (technicus) in Ethiopië. Zij werkten voor Voluntary Service Overseas in een ziekenhuis in Hossana, waar per jaar zo’n 4500 baby’s worden geboren. Op basis van hun briefwisseling is er bovendien een actie gestart om babymutsjes te haken en te breiden.  In de Paasmorgendienst hebben we Mw. Hettie Blansjaar (moeder van Nanda en organiste in De Mantel) een cheque van € 1900,- mogen overhandigen. In september zijn nog eens 550 mutsjes “op de bus gedaan” naar Ethiopië! 

4.3.3        Ontmoetingsdag voor senioren

Op 10 mei mochten we vanaf 11.30 uur onze 80 gasten verwelkomen. Na een ontmoeting met koffie en thee werd de lunch gebruikt. Daarna was het woord aan onze nieuwe predikanten. Met een kennismaking, vragenronde, maar ook een fraaie lezing over Jopie Huisman en het museum in Workum werd het programma gevuld. In de pauze nog weer een moment voor contact en rond 15.30 uur mochten we terugzien op een zeer geslaagde activiteit.

4.3.4        Jaarlijks uitstapje voor senioren

Het doel van deze dagreis op 6 september was vorig jaar al bepaald: opnieuw naar de Biesbosch voor een boottocht waar we ons “tegoed wegens motorstoring van vorig jaar” konden verzilveren. Na een lunch in de bus was er koffie, thee en gebak aan boord en een goede vaart met uitleg door dit bijzondere stuk natuur. Na een fraaie busrit kwamen we bij restaurant Lekzicht in Schoonhoven. Na een heerlijk 3 gangendiner voor de groep van 63 personen mochten we rond de klok van 20.00 uur voldaan in Voorburg aankomen.

4.3.5        Oogstdienst

Zoals jaarlijks gebruikelijk is weer een grote fruitmand voor de kinderen bij Vliet en Burgh bezorgd. Met de daarbij gevoegde waardebonnen kon ook daarna op de Voorburgse markt nog vers fruit gekocht worden bij de ons bekende groenteman.

4.3.6        Kerstviering

Ruim 110 deelnemers mochten we in de Oude Kerk ontvangen. Na welkom met koffie, thee en kerstkrans met de nodige tijd voor ontmoeting, vond de kerstviering plaats met samenzang en overdenking door ds. Schormans. Daarna was er gelegenheid om onder het genot van door vrijwilligers en de diaconie zelf verzorgde hapjes en een drankje weer met elkaar in contact te komen. Zoals gebruikelijk werd het Bijbels Dagboekje voor het nieuwe jaar uitgereikt.

Aan gemeenteleden die langdurig niet in de kerk kunnen komen, is het boekje ook bezorgd, met een plantje daarbij.

4.3.7        Diversen
 • Het maaltijd-project, om de 14 dagen op dinsdag, loopt nog prima met een gemiddeld aantal bezoekers van rond de dertig. Mw. G. van der Hoeven vertegenwoordigt – als mede initiatiefneemster - de diaconie bij deze activiteit.
 • De wekelijkse bloemengroet werd ook dit jaar weer, onder hartelijke dank, kosteloos verzorgd door de plaatselijke bloemist De Leeuw in de Herenstraat.
 • De diaconie heeft financieel bijgedragen bij het wekelijkse vervoer van gemeenteleden naar en van de kerk door een busje van Woej.
 • Diverse gemeenteleden die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht verdienden, kregen een kaart toegestuurd met zoveel mogelijk namen van in de kerkdienst aanwezige gemeenteleden.
4.4       Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof
4.4.1        Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep pastoraat drie ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+): met Pasen, in augustus na de zomer en met kerst. Er waren gemiddeld 70 deelnemers.

4.4.2        Uitstapje voor senioren (75+)

De wijkdiaconie organiseerde in samenwerking met de werkgroep Pastoraat een bustocht waar 54 gemeenteleden aan deelnamen terwijl de predikanten ook meegingen.

4.4.3        Individuele hulpverlening

Door bemiddeling van de diakenen kregen diverse personen met een laag inkomen een kerstgift en/of vakantiegift zodat zij tijdens de dure kerstdagen en de zomervakantie iets extra’s konden doen.

4.4.4        Werkgroep Kerk en Buurt

De Diaconie maakt het werk van de werkgroep Kerk en Buurt financieel mogelijk. De werkgroep Kerk en Buurt organiseert 6x per jaar een high tea op de zondagmiddag. De high tea is een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers en een goed programma (dia-lezing of muziek). Helaas moest de werkgroep per 1 januari 2017 de openbare eettafel wegens een teruglopend bezoek. Verder organiseert de werkgroep, samen met buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen, de landelijke burendag voor de wijk Bovenveen waar de Koningkerk gevestigd is.

4.4.5        Kaagdagen

De wijken rondom de Koningkerk zijn de wijken in Voorburg waar relatief veel mensen van allochtone komaf wonen. Het zijn vaak mensen die moeten leven van een minimum-inkomen. Een aantal bij FOX AOB en Stichting Kleurrijk betrokken gemeenteleden organiseert jaarlijks – samen met wijkorganisatie Woej - een zomer-uitstapje voor allochtone vrouwen en hun kinderen. Sinds 2009 hebben ca. 1700 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van dit aanbod. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van vakantiehuis De Stal op De Kaag, eigendom van Pastoor van Lent die een kennis was van mevrouw Vonk, voorheen predikant in de Koningkerk.

5         VERSLAG ZWO
5.1       Algemeen

In de ZWO-groep zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg vertegenwoordigd. In 2017 waren de leden van de werkgroep:

Houw Thè, voorzitter                                                           Ank van den Berg, secretaris

Jan van der Harst, penningmeester                                   Ds. Els van der Wolf

Ada Bannink                                                                           Joke Wittekoek

Johan Pronk

In 2017 is er een opvolgster gevonden voor Sandra Hesse, die in 2016 gestopt is met haar werk voor ZWO. Het betreft Hester Sanderman, gemeentelid van de Martinigemeente.

Hester heeft in de afgelopen jaren als noodhulpverlener in Nepal (aardbeving in 2015) en in Zuid Soedan gewerkt voor de noodhulporganisatie Medair. Ze is nu definitief terug in Nederland. Behalve als lid van de werkgroep gaat ze ook de opzet en lay-out van de Samen Delenkrant op zich nemen.

De ZWO-groep is hier heel blij mee. Zij was al geruime tijd op zoek naar een opvolger voor Cor Spreeuw, die dit werk heel wat jaren heeft gedaan.

Wij bedanken hem dan ook heel hartelijk voor al zijn werk voor de ZWO-groep.

De ZWO-groep heeft in 2017 viermaal vergaderd.

5.2       Zending

De belangstelling voor en ook de financiële opbrengst van de zendingsbazaar loopt jaar na jaar terug. Diezelfde ontwikkeling zie je ook bij andere bazaars en markten.

Na intern overleg over een andere aanpak heeft in september 2016 het Mix, Match en Music-festival plaatsgevonden, niet alleen een bazaar, maar ook muziekoptredens, activiteiten voor kinderen, een restaurantje e.d. In de voorbereiding hiervan is door veel mensen veel tijd en enthousiasme gestoken. De opbrengst van dit festival viel echter opnieuw tegen.

Dit heeft geleid tot overleg binnen de ZWO-groep of wij wel door moeten gaan met deze jaarlijkse activiteit. Het vele werk, dat vele vrijwilligers erin steken vraagt om nadere bezinning, te meer omdat een aantal oudgedienden na afloop van dit festival aangaven dat zij er mee gingen stoppen.

Dit heeft in 2017 geleid tot een plan om op zoek te gaan naar andere meer kleinschalige zendingsactiviteiten, waarbij wij ook de wijkgemeenten kunnen betrekken.

Contact met Kerk in Actie heeft enkele bruikbare ideeën naar voren gebracht.

Eén ervan is om deel te gaan nemen aan een (langdurig) project van Kerk in Actie.

We kunnen dan de vier jaarlijkse zendingscollecten verbinden aan dit project en misschien ook kinder-projecten in de 40-dagentijd. Hierdoor zou zo’n zendingsproject meer bekendheid krijgen in de wijkgemeenten. De ZWO-groep is bezig dit verder te onderzoeken.

Jaarlijks vinden er vier zendingscollectes plaats. Ook de Kerstcollectes waren bestemd voor één van de projecten van Kerk in Actie: “Kinderen in de knel”.

5.3       Werelddiaconaat

In 2016 vonden er twee collectes voor het Werelddiaconaat plaats, in februari en oktober.

Zoals bekend ondersteunt ZWO-Voorburg drie projecten, die geleid worden door mensen, met wie de ZWO-groep regelmatig contact heeft, zodat zij op de hoogte kan worden gehouden over de ontwikkelingen ervan.

Deze projecten zijn al enkele jaren hetzelfde:

 • Het zijn de Stichting JWSupport in Bangladesh. Dit betreft een kinderhuis, waar kinderen verblijven, voor wie ofwel in hun dorp (ver weg) geen school is of bij wie de thuissituatie niet goed is.
 • In Oeganda zorgt de Stichting Masanafu voor de dagelijkse opvang , behandeling en scholing van gehandicapte kinderen. Daarnaast is er een kleinschalig scholings- en begeleidingsproject, met name gericht op agrarisch onderwijs en projecten.
 • In Zuid-Afrika (Transvaal) is de Stichting Docenten voor Afrika een begeleidings-project gestart voor kinderen uit de sloppenwijken. Zij krijgen op hun school extra ondersteuning in Engelse les, aangezien het onderwijs in Zuid Afrika Engels is en de betreffende kinderen alleen hun eigen taal spreken. Daarnaast krijgen pientere kinderen extra ondersteuning, zodat dat zij later naar een middelbare school kunnen overstappen.

Behalve aan deze vaste projecten worden ook bijdragen gedoneerd aan enkele incidentele projecten, zoals St. Bantu Anak Anak in Indonesië en St. Rosemary in Nairobi, Kenia. Ook bij deze twee projecten zijn leden van onze wijkgemeenten betrokken.

Ank van den Berg

Secretaris ZWO-Groep

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

kerkwijzer
Informatie rondom de wijkgemeenten

KERKWIJZER

De KerkWijzer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.