protestantsekerk logo verkl

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters 2018-2022

Beleidsplan 2018-2022         Uitwerking College Van Kerkrentmeesters

 1. Meer extern gericht: een groeiend aantal personen (jongeren) is op zoek naar zingeving. Ook vormt de groep nieuwkomers met buitenlandse achtergrond een groeiend ‘potentieel’. 
 1. Onderzoek naar vorming en mogelijkheden Diaconaal Centrum, al dan niet i.c.m. kerkelijk bureau
 2. Mogelijk onderzoek naar wenselijk doelgroepenbeleid; hoe kunnen genoemde doelgroepen het beste benaderd worden? Onderzoek naar doelgroepen; beleid ligt in de wijk
 3. Faciliteren, financieel ondersteunen (gebruik vermogen, budgetverantwoordelijkheid) nieuwe vanuit de wijkgemeente gedragen initiatieven, ook gericht op zingevingzoekers, nieuwkomers, jongeren en mensen met een andere nationaliteit
 4. Financiële ondersteuning laagdrempelig uitnodigingsbeleid: Kerkproeverij en Kerstmusical, ondersteunt met goede, wervende communicatie, meer gebruik van sociale media
 1. Intern vernieuwend: desgewenst (vanuit AK of wijkgemeente) onderzoek naar mogelijkheden om de werkdruk op de organisatie te verminderen

De kerkorganisatie zou onder de loep mogen worden genomen: de belasting wordt over het algemeen als te fors gezien/ervaren. Dit belemmert toetreding van nieuwe (jonge) ambtsdragers/vrijwilligers en put de huidige uit. De organisatie moet flexibeler worden, ondersteuning door het KB:

 1. Financiering vrijwilligersbeleid, beter faciliteren, waarbij aandacht is voor o.a.:

Mogelijkheden meer of andere inzet vrijwilligers?

Niet in vaste functies, maar per (korte) periode/activiteit

Aanstellen speciale “wervingsconsulent”

inventariseer interesses en bereidheid

initiatieven ondersteunen met eigen budget en verantwoordelijkheid

beschikbaar stellen opleidings- en cursusbudget

 1. Vergaderdruk, en onderzoek van mogelijkheden en/of experimenteren met een lichtere (bestuurlijke) structuur
 2. Langere termijn: Studieopdracht: past deze kerkvorm nog wel bij deze tijd? Betrek hierin andere kerken; Onderzoeken wat en hoe kerk straks wil zijn? Faciliteren gemeente-/bezinningsweekend o.i.d.? Faciliteren/ondersteunen nieuwe initiatieven (Pionierskerk, e-kerk)
 1. Gezonde basis in de jaarlijkse exploitatie

Sterk en snel dalende inkomsten baren zorgen. Neemt men daarbij in acht dat het grootste deel van de inkomsten door de ouderen wordt opgebracht, dan ligt een verdere daling in de lijn der verwachting. Dat betekent:

 1. Uitgaven aanpassen aan verminderde inkomsten
 2. Inkomstendaling stoppen – oprichting “taskforce” kerkbalans, bredere en vernieuwende ondersteuning: www.kerkbalans.nl – best practises: hoe schrijf ik een wervende brief, herinneringen, persoonlijk contact, actieperiode etc, Nadenken over betere en andere, modernere communicatie rondom kerkbalans zonder de ouderen uit het oog te verliezen
 3. Procesbeschrijving van zaken: proces moet goed zijn: alle gemeenteleden moeten Kerkbalans krijgen

Verbreding doelgroep (Kerst/kerkproeverij, randkerkelijken, ANBI-status)

 1. Verstandige besteding: hoe maken we van liggend geld levend geld?

Financiering van:

 1. Brainstormsessie ter verkrijging van ideeën uit de kerkgemeenschap zelf m.b.t. mogelijkheden om gelden uit verkoop pastorie/Rustoord/verkoop kerken zinvol (bevordering van doelstellingen kerk) te besteden
 2. Onderzoek naar beleggingsbeleid
 3. Rendementsverbetering opbrengsten kerken/pastorie voor bijzondere doeleinden, nader in te vullen door AK
 4. Uitgangspunten bij besteding: alle uitgaven duurzaam en groen: geen gas, alleen nog elektriciteit uit zonne-energie, aanschaf duurzame producten/materialen, (her)gebruik materialen. Samenwerking beide colleges en predikanten erbij betrekken. Brainstorm in april organiseren.
 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

kerkwijzer
Informatie rondom de wijkgemeenten

KERKWIJZER

De KerkWijzer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.