protestantsekerk logo verkl

Beleidsplan Diaconie PGV 2018-2022

Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg

Behorend bij Beleidsplan Protestantse Gemeente Voorburg 2018-2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud

 1. Kerntaak in de bijbel
 1. Diaconie nu
 1. Activiteiten

3.1.                  Ouderenwerk

3.2.                  Hulp bij financiële nood

3.3.                  Ondersteuning diverse organisaties op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau

3.4.                  Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

3.5.                  Kerkelijke taken

3.6.                  Deelname aan maatschappelijk overleg

 1. Organisatie Diaconie
 1. Toekomst Diaconie
 1. Samenvatting

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Kerntaak in de bijbel

In de bijbel wordt het belang van zorg voor de zwakke (arme, weduwen, wezen, vluchtelingen e.d.) vele malen benadrukt. In het Oude Testament was die zorg verankerd in wet- en regelgeving van het oude Israël  en een verantwoordelijkheid voor iedereen. In de eerste christelijke gemeente (Handelingen 2: 45: de jonge christelijke gemeente organiseert zorg voor de naaste en Handelingen 6: 1-7: instellen ambt van diaken maar het blijft een taak voor de gehele gemeente) werden mensen met een speciale verantwoordelijkheid aangewezen.  Diaconie was vanaf het begin een kerntaak.

 1. Diaconie nu

Diaconie is nog steeds een kerntaak van ons als kerkelijke gemeente. Iedereen die onze zorg nodig heeft - de eigen leden en alle inwoners van Voorburg – kan een beroep op ons doen.  Daarnaast richt de Diaconie zich ook op de ondersteuning van doelen in de regio, op landelijk niveau en internationaal niveau.

In onze tijd gebruiken we andere woorden dan in het Oude en Nieuwe testament. We leven in de participatiesamenleving. Het gaat er om dat mensen zelfredzaam zijn. Helaas is dat niet voor iedereen weg gelegd. De Diaconie helpt mensen om toch mee te kunnen doen in de samenleving zodat zij betrokken blijven. Maar niet alleen mensen hebben hulp nodig. Vanuit de Bijbelse notie van rentmeesterschap ziet de Diaconie ook een rol voor de kerk en haar zelf weg gelegd als het gaat om het behoud van de schepping.

 1. Activiteiten

Onderstaand worden de activiteiten waarmee de Diaconie vorm geeft aan haar opdracht in hoofdlijnen beschreven. In een separaat werkdocument zijn de activiteiten meer in detail en in de vorm van een draaiboek uitgeschreven.

3.1.           Ouderenwerk

Veel tijd en energie van de diakenen gaat uit naar de oudere leden van onze kerk.  Zij zijn vanwege een teruglopende gezondheid vaak minder mobiel, hebben mede daardoor en door hun leeftijd een teruglopend netwerk en kampen dientengevolge vaak met eenzaamheid.  Zij hebben een steuntje in de rug nodig om maatschappelijk betrokken te blijven. Daarom organiseert de Diaconie door het jaar heen ontmoetingsmiddagen [1], vaak rondom kerkelijke hoogtijdagen, en kunnen de ouderen twee keer per jaar – voor- en najaar – mee met een gezellig dagje uit.  Om de twee weken kan men aanschuiven bij de openbare eettafel in de Voorhof van de Oude Kerk. Voor ontmoeting en een voedzame maaltijd. Ouderen worden ook gestimuleerd om mee te doen met de vakantieweken die door het vakantiebureau van de PKN (vakantieweek.nl) en door de Samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) georganiseerd worden. De Diaconie draagt de kosten van het vervoer naar het vakantie-oord en betaalt de kosten van verblijf indien men daar zelf niet de benodigde middelen voor heeft.  Een Voorburgse Diaken is lid van de Raad van Toezicht van de SIV. Met Pasen en Kerst ontvangen bewoners van de woonzorgcentra en anderen die dat nodig hebben een attentie zodat zij ook dan niet vergeten worden.  Ouderen die in Het Anker wonen kunnen met een bus van de Woej de kerkdiensten in de Oude Kerk bezoeken. De kosten van het vervoer worden gedragen door de Diaconie.

Veel ouderen zijn afhankelijk van de zorg van anderen.  Er zijn overigens ook jongere mensen die niet zonder mantelzorg kunnen. Mantelzorg treft vaak een zware wissel op het persoonlijke leven van de mantelzorger, helemaal nu mensen in toenemende mate fulltime werken. Daarom besteedt de Diaconie in onze kerken aandacht aan de Dag van de Mantelzorgde Dag van de Mantelzorg.

3.2.           Hulp bij financiële nood

Individuele hulpverlening

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Zij kunnen zelf aankloppen bij de Diaconie maar ook gemeenteleden, ouderlingen en diakenen kunnen aandacht vragen voor hun situatie. De Diaconie heeft vouchers in voorraad om zo nodig snel hulp te kunnen verlenen. Algemeen uitgangspunt is dat eerst een beroep gedaan wordt op voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid.

Rondom de kerstperiode heeft de Diaconie een speciale kerstgiftenactie terwijl er voorafgaand aan de zomervakantie ook vakantiegiften worden verstrekt. Mede daardoor kunnen kinderen, voor wie dat anders niet mogelijk zou zijn meedoen aan het zomerkamp van de GHZV (Gereformeerd Hervormd Zomerkamp Voorburg). Voor bedragen hoger dan €250,00 is expliciet akkoord nodig van het dagelijks bestuur van de Diaconie. Het verstrekken van leningen verloopt altijd via het College van Diakenen.

Sociaal fonds Leidschendam Voorburg

Naast de individuele hulpverlening in eigen beheer, zit de Diaconie in het bestuur van het Sociaal Fonds LeidschendamVoorburg en draagt zij jaarlijks met een flink bedrag bij aan dit fonds waar burgers uit Voorburg en Leidschendam een beroep op kunnen doen voor doorgaans wat hogere plotselinge urgente uitgaven (bijv. vervanging kapotte wasmachine e.d.).

Schuldhulpverlening

Het gebeurt helaas regelmatig dat mensen om wat voor reden schulden maken. Zo kan er een situatie ontstaan waar men zelfstandig niet meer uit kan komen. In voorkomende gevallen worden zij door de Diaconie door verwezen naar de professioneel opgeleide en gecertificeerde schuldhulpmaatjes van de Stichting Arm in Arm. De opleiding van de schuldhulpmaatjes (vrijwilligers!) wordt betaald door de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Diaconie was actief betrokken bij de oprichting onder auspiciën van de Raad van Kerken en het voormalige Platform De Andere Kant van Leidschendam-Voorburg. Door de inzet van schuldhulpmaatjes kan vaak erger voorkomen worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

3.3.           Ondersteuning diverse organisatie op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau

Plaatselijk niveau

De Diaconie ondersteunt de volgende plaatselijke initiatieven:

 1. Kerk en Buurt wijkgemeente De Open Hof

Kerk en Buurt organiseert zes keer per jaar een high tea – een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers en een goed programma (dia-lezing, muziek e.d.) – en de jaarlijkse Burendag wat zij samen doet met buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen. Kerk en Buurt beraad zich op nieuwe activiteiten nu de openbare eettafel per 1 januari 2018 is gestopt vanwege te weinig gasten en vrijwilligers.

 1. De tuin van de Koningkerk (milieu-diaconaat)
 1. Kerkwebradio/kerkomroep: geluid- en beeldverbinding met de kerkdiensten.
 1. Kaagdagen Allochtone vrouwen

Jaarlijks organiseert de Stichting Kleurwerk een uitje naar de Kaag waar ruim 250 vrouwen met hun kinderen aan mee doen.

 1. GHZV

Voor de GHZV wordt jaarlijks een keer gecollecteerd.

 1. Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

Zie voor toelichting onder 2. Hulp bij financiële nood.

 1. Stichting Buren (Voedselbank)

Voor de Stichting Buren wordt jaarlijks één keer gecollecteerd in de kerkdiensten en er wordt minimaal één keer per jaar een voedselinzameling georganiseerd.

Regionaal en landelijk niveau

De Diaconie ondersteunt via afdracht van in de kerkdiensten gehouden collecten een aantal landelijke kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties. Zij staan vermeld in het collecterooster.

3.4.         Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De taken van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd door de commissie ZWO. Zij ondersteunt projecten op het terrein van Werelddiaconaat en Zending. De commissie maakt een keuze uit projecten van Kerk in Actie of uit projecten die aangedragen worden door gemeenteleden die actief betrokken zijn bij die projecten. De commissie legt de projecten ter goedkeuring voor aan het College van Diakenen (CvD) en rapporteert jaarlijks aan het college. Twee keer per jaar wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat. Het college neemt de (financiële) verantwoording op in zijn jaarrekening, begroting en jaarverslag. De Commissie ZWO brengt 2x per jaar de Samen Delen-krant uit als onderdeel van haar geldwervingsactiviteiten. Indien daar aanleiding toe is bij natuurrampen e.d. en na een oproep daartoe door Kerk in Actie, organiseert de ZWO commissie samen met het CvD een actie (collecte e.d.) om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke noodhulp.

 

3.5.         Kerkelijke taken

De Diaconie heeft een 3-tal zuiver kerkelijk-organisatorische taken:

a         Opstellen collecterooster

De penningmeester van de Diaconie stelt het jaarlijkse collecterooster op waarin zowel de collecten met een diaconaal doel als de collecten voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zijn opgenomen (huisvesting, salarissen, organisatie e.d.). Gebruik is dat de helft van de collecten ten goede komt aan het werk van de Diaconie zelf.  De opbrengst van de overige collecten wordt afgedragen aan diverse regionale en landelijke kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties. Het collecterooster wordt na goedkeuring door het College van Diakenen officieel vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. De penningmeester draagt zorgt voor publicatie in Kerkwijzer.

b        Organisatie collectes in kerkdiensten

De diakenen organiseren de collectes in de zondagse en overige kerkdiensten en zorgen voor afdracht via het Kerkelijk Bureau.

c         Organisatie Heilig Avondmaal

De diakenen bereiden het Heilig Avondmaal voor en hebben een actieve rol in de bediening daarvan.

3.6           Deelname aan maatschappelijk overleg

De Diaconie is niet de enige die zich bezig houdt met de zorg voor mensen die zorg nodig hebben. De Stichting Schuldhulpmaatjes is reeds genoemd. De Diaconie speelt een actieve rol in het plaatselijke Vluchtelingenwerk. Samen met de Diaconie van Leidschendam neemt de Diaconie deel aan het ‘platform Welkom in L/V’ en het maatjesproject voor statushouders. In onze moderne samenleving speelt ook de plaatselijke overheid een belangrijke rol bij ondersteuning van de zwakken in de samenleving. De gemeente Leidschendam Voorburg heeft een actief minimabeleid. Waar nodig en mogelijk wordt actief samen gewerkt met de gemeente, rechtstreeks of via de plaatselijke Raad van Kerken. In 2017 gaven medewerkers van de gemeente in de vergadering van de gezamenlijke diakenen een toelichting op het minimabeleid en het beleid met betrekking tot schuldhulpverlening.  De Diaconie volgt ook de activiteiten van de Participatieraad. Een van de diakenen is – op persoonlijke titel – lid van de Participatieraad. De Diaconie is lid van de Federatie van Diaconieën waardoor zij ook gevoed wordt door diaconale ideeën uit andere delen van het land.

 1. Organisatie Diaconie

College van Diakenen

De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Het dagelijks bestuur van de Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen (CvD). Het bestaat voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van beide wijkdiaconieën. Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg, vertegenwoordigt de Diaconie naar buiten, organiseert de vergaderingen met de diakenen, stelt de begroting op en legt jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af. Voor de afronding van de zgn. Rustoordtransactie (verkoop grond Rustoord) is een volmacht verleend aan de per 1 januari 2018 afgetreden secretaris vanwege zijn kennis van dit project. Hij heeft jarenlang de belangen van de Diaconie behartigd.

Wijkdiaconieën

De beide wijkgemeenten hebben een eigen wijkdiaconie. Hoewel het in formele zin nog zelfstandige eenheden zijn met een eigen bankrekening en penningmeester vergaderen de wijkdiaconieën sinds eind 2016 gezamenlijk. De diakenen organiseren de diaconale activiteiten in de eigen gemeente, verlenen waar nodig financiële bijstand, organiseren de collectes in de kerkdiensten, verzorgen het Heilig Avondmaal en informeren de gemeenteleden over diaconale activiteiten.

 1. Toekomst Diaconie

Bestaande activiteiten voortzetten

Het voornemen van de Diaconie is om de komende jaren in ieder geval de hierboven beschreven activiteiten voort te zetten. 

Nieuwe activiteiten

Door de verkoop van de grond waarop oorspronkelijk Verzorgingshuis Rustoord gevestigd was komen er extra middelen beschikbaar die belegd worden via een professionele vermogensbeheerder.  Het College van Diakenen wil het rendement van de beleggingen voor nieuwe activiteiten bestemmen waardoor er langere tijd van het extra vermogen geprofiteerd  kan worden.  Een (beperkt) deel van het extra vermogen kan ingezet worden voor eenmalige investeringen ten behoeve van kansrijke diaconale projecten. .Voor het genereren van ideeën voor de besteding van de extra middelen zal een beroep gedaan worden op de leden van de beide wijkgemeenten omdat daarmee het draagvlak voor ideeën ook wordt vergroot en daarmee de uitvoerbaarheid Tevens zal een diaconale scan uitgevoerd worden om zicht te krijgen op de noden in de plaatselijke samenleving en waar de Diaconie door haar bijdrage een toegevoegde waarde kan hebben. Voor de diaconale scan wordt advies gevraagd van het Haagse STEK. Op basis van alle gegenereerde ideeën zal een Plan van Aanpak worden gemaakt voor de besteding van de extra middelen.

Diaconale zondag

Om de aandacht te vestigen op de Diaconie als kerkelijke kerntaak stelt de Diaconie voor om in overleg met de Algemene Kerkenraad jaarlijks een Diaconale Zondag organiseren.

 1. Samenvatting

Bij de presentatie van het beleidsplan 2018 – 2022 van de diaconie PGV in de Algemene Kerkenraad ontstond de wens om het beleid, meer concreet samengevat te zien op één A4, hetgeen heeft geresulteerd in het onderstaand overzicht:

Beleidsplan College van Diakenen 2018 - 2022 in actievorm op A4.

 1. Bestaand beleid voortzetten:
 • Gezamenlijk overleg wijkdiaconieën t.b.v. beleid en uitvoering daarvan: Ouderenwerk, hulp bij financiële nood, ondersteuning diverse organisaties op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, taken in de zondagse vieringen en deelname aan maatschappelijk overleg t.a.v. diverse thema’s als bijv. eenzaamheid en armoede
 • Beleidszaken en verantwoordelijkheid bij College van Diakenen
 1. In het kader van toekomstige overdracht en behoud van kennis:
 • Beschrijving van activiteiten in draaiboek-vorm
 • Uitgangspunten in de jaarlijkse acties omschrijven
 • Werven van nieuwe diakenen / diakenen met specifieke taakstelling
 • Werven van diaconale medewerkers voor het realiseren van taken door personen die ervoor kiezen niet vanuit het ambt zich in te willen zetten
 • Opzetten van financiële digitale structuur van “kostenposten”, vergemakkelijken van de realisering van het financieel jaarverslag
 • Bijwerken / bijhouden van de sociale kaart ten behoeve van verwijzingen en kennis van huidige sociaal / financiële dienstverlening
 1. In het kader van de verantwoording aan en de vergroting van de betrokkenheid van de gemeente en externe gerichtheid:
 • Jaarverslag in verkorte vorm op A4, waarin opgenomen verkort financieel jaarverslag
 • Verantwoording van de collectes naar de Gemeente in de KerkWijzer
 • Aanschaf van banners Kerk in Actie “geloven in delen”, diaconaal gezicht tijdens activiteiten naar buiten (Oude Kerk Open / cult. Festival)
 • Een diaconale zondag per jaar / zondag met herkenbaar diaconaal thema
 • Betere uitstraling en info op de websites van de wijkgemeenten
 1. In het kader van nieuw te ontwikkelen beleid:
 2. Besteding opbrengst verkoop grond Rustoord 1e + 2e deel

o   Brainstormsessie met de wijkgemeenten om ideeën te genereren en draagvlak te creëren m.b.t. mogelijkheden om  gelden (rendement en mogelijk deels kapitaal) te besteden

o   Beleggingsadviesgroep, bestaande uit leden van de wijkgemeenten, met ervaringen en kennis op dit terrein, ter ondersteuning College van Diakenen

 1. Diaconale scan (laten) uitvoeren voor het werkgebied van de Diaconie Voorburg om inzicht te krijgen in maatschappelijke problematiek en de mogelijkheden voor de diaconie om hieraan een bijdrage te leveren te onderzoeken.

 

[1] In wijkgemeente de Open Hof organiseert de Diaconie de ontmoetingsmiddagen samen met de werkgroep Pastoraat.

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

kerkwijzer
Informatie rondom de wijkgemeenten

KERKWIJZER

De KerkWijzer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.